საიტი «სავიზიტო ბარათი» საიტი «სავიზიტო ბარათი»

მინი საიტი 1-დან 10-მდე გვერდით წარმოადგენს თქვენი ორგანიზაციის სავიზიტო ბარათს ინტერნეტში, რომელიც შეიცავს ზოგად და მიზნობრივ ინფორმაციას ფირმისა და მისი საქმიანობის შესახებ, მაგალითად, მომსახურეობასა და საკონტაქტო ინფორმაციას.

საიტი "სავიზიტო ბარათი"-ის მთავარი ამოცანაა ფირმის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და მოტივირებული აუდიტორიის ორგრნიზაციასთან დაკავშირება. ასეთი საიტი საწინდარია დაინტერესებული მომხმარებლისთვის მიიღოს გადაწყვეტილება და დარეკოს კომპანიის ოფისში.

ასეთი ვებსაიტი ყველაზე ხელმისაწვდომი და ფართოდ გავრცელებული მარკეტინგული ინსტრუმენტია მსოფლიოში. უფრო მეტიც, უნდა აღინიშნოს რომ მასმედიის რეკლამისაგან განსხვავებით ვებსაიტის რენტაბელურობა პროგნოზირებადია, სავიზიტო საიტის შექმნისა და გავრცელების ხარჯები კი მინიმალურია მაშინ, როდესაც დადებითი ეფექტი ხშირად აჭარბებს მოლოდინსაც.